ÁSZF


Szerződési Feltételek

 

Jelen ÁSZF tartalmazza az Exaline Kft. (cím: 9300 Csorna, Táncsics Mihály út 39/A.), a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.likevadasz.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, ÁSZF).

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szolgáltatási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Alapadatok

 • A szolgáltató neve: Exaline Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 9300 Csorna, Táncsics Mihály út 39/A.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@likevadasz.hu
 • Cégjegyzékszáma: 08-09-027895
 • Adószáma: 25503830-2-08
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
 • Telefonszámai: +36 20 222 36 74
 • A szerződés nyelve: magyar

 

2. Felhasználási feltételek hatálya

 

 1. Jelen felhasználási feltételek a likevadasz.hu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
 2. A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 3. A jelen felhasználási feltételek 2017. Június hó 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 4. A felhasználási feltételeket Szolgáltató módosíthatja.
 5. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 20 (húsz) nappal a likevadasz.hu weboldalon közzéteszi.

 

3. A likevadasz.hu weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

 

 1. A Felhasználó, amennyiben a likevadasz.hu tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a likevadasz.hu weboldal használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a likevadasz.hu weboldalon tartalmának megtekintésére.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a likevadasz.hu weboldalon tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.
 3. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a likevadasz.hu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősséget.

 

4. Szerzői jogok

 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a likevadasz.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 2. Tilos a likevadasz.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A likevadasz.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 5. Tilos továbbá a likevadasz.hu weboldalon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a likevadasz.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 6. A likevadasz.hu név és logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 7. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

5. Vegyes Rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben a Szolgáltató a felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Győr Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

II. Különös rendelkezések

 

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.1.  A megjelenített szolgáltatások online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak a törvényben előírt áfát tartalmazzák.

1.2.  Az oldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását.

1.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció feltételeiről, időtartamáról.

 

2. Rendelés menete

2.1.  A szolgáltatásokat az Igénylés kitöltésével, majd az üzenet elküldése gomb megnyomásával rendelheti meg.

2.2.  Ezek után az Ön által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, amely a szerződést tartalmazza. A szerződés elfogadása után a felhasználó átutalja az általa kiválasztott szolgáltatási csomag ellenértékét.

2.3.  Bankkártyás fizetés választása esetén automatikusan átdobja Önt a rendszer a kártyás fizetés oldalára, ahol elvégezheti a fizetést.

2.4. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.5.  A vételár megérkezése után e-mail küldjük Önnek a piacfelméréssel kapcsolatos kérdőívünket.

2.6.  Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

 3. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

           

3.1.  A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 16 óráig, megrendelés leadására azonban ezen kívül is van lehetőség. Ennek feldolgozása 72 órán belül megtörténik. Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

3.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7 napon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

 4. Garancia

4.1.   Ha bármely szolgáltatást megrendeli, és az igénylés eredményeképpen a Szolgáltató hibájára visszavezethetően Ön hátrányos helyzetbe kerül, úgy a Szolgáltató vállalja a vételár 100%-os visszafizetését.